Публічний договір оферти

Фізична особа-підприємець Григоренко Ірина Геннадіївна, далі – «Компанія», ідентифікаційний код юридичної особи 3758905367, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України за адресою: 67721, село Руськоіванівка, вул. Молодіжна39,пропонує необмеженому колу осіб (надалі – «Користувач» чи «Користувачі»)укласти договір про надання послуг на зазначених нижче умовах (надалі – «Оферта»):

1. Предмет договору

1.1.Компанія у відповідності до умов, передбачених цією Офертою, надаєКористувачеві інформаційно-консультаційні послуги у сфері ІТ з використаннямВеб-сайту, інформаційно-телекомунікаційної системи Компанії та іншогопрограмного забезпечення Компанії (надалі – «Послуги»), а Користувачоплачує зазначені Послуги в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою таінших договорів, які можуть укладатись між Компанією та Користувачем.

1.2.Сторони погодились, що усі та будь-які умови надання Послуг (в тому числі щодоціни вказаних послуг), які викладені на Веб-сайті та уінформаційно-телекомунікаційній системі Компанії є невід’ємною частиною цієїОферти. За таких обставин, акцептуючи цю Оферту Користувач підтверджує, що вінознайомився та погоджується з усіма умовами, які викладені у цій Оферті, наВеб-сайті і інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії. У випадкуукладення інших окремих договорів, ніж акцептування цієї Оферти, умови такихдоговорів превалюють над умовами цієї Оферти.

1.3.Повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти є:

  • заповнення     всіх полів у реєстраційній формі на веб-сторінці: https://www.itkingdom.online/  (надалі – Веб-сторінка);
  • прийняття     умов Оферти шляхом проставлення відповідної відмітки (галочки) у     реєстраційній формі, розміщеній на Веб-сторінці;

 1.4. Користувач погоджується з тим, щоумови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщеннянової редакції цієї Оферти на Веб-сторінці. У разі незгодиКористувача з новими (зміненими) умовами оферти, Компанія залишає за собоюправо заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.

2. Порядок та умовинадання Послуг

2.1.Послуги надаються Компанією у формі проведення відповідних занять разом іззабезпеченням можливості використання Користувачем інформаційних матеріалівКомпанії протягом строку навчання/надання Послуг.

2.2Компанія має підключити Користувачу можливість доступу до навчальнихматеріалів, які розміщені в інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії,протягом 1 (одного) робочого дня з моменту настання останньої з нижчезазначенихподій:

а)здійснення Користувачем акцептування цієї Оферти;

б)здійснення Користувачем оплати Послуг;

в)настання дати початку надання Послуг згідно з умовами цієї Оферти, іншихдоговорів, укладених між Користувачем та Компанією, а також умов, передбаченихна Веб-сайті Компанії і в її інформаційно-телекомунікаційній системі;

г)завершення процедури реєстрації облікового запису Користувача.

2.4.Компанія не несе жодної відповідальності за неможливість доступу Користувача доінформаційних матеріалів, які розміщені в інформаційно-телекомунікаційнійсистемі Компанії, з будь-яких технічних або інших причин, які не залежать відКомпанії, знаходяться поза її контролем та не пов’язані з нормальною роботоюзазначеної інформаційно-телекомунікаційної системи. У випадку виявленнятехнічних недоліків в роботі інформаційно-телекомунікаційної системи Компанії,остання за запитом Користувача повинна забезпечити їх виправлення в найкоротшихстрок.

2.5Компанія надає Користувачу сертифікат про завершення навчання за напрямом, якийбув обраний Користувачем, у разі, якщо на момент завершення надання послугКористувач успішно виконає та завантажить в інформаційно-телекомунікаційнусистему Компанії не менше 80% (вісімдесят відсотків) завдань відповідно допрограми навчання.

2.6Надання деяких Послуг може регулюватись іншими договорами, додатковими угодамита/або умовами обслуговування, які Користувач може укласти або прийняти окремовід цієї Оферти.

3. Обов’язки Користувача таКомпанії

3.1.Під час отримання Послуг Користувач зобов’язаний:

а)зберігати конфіденційність даних свого облікового запису, не передавати їхбудь-яким третім особам;

б)не порушувати права інтелектуальної власності Компанії;

в)інформувати Компанію про будь-які порушення правил безпеки облікового запису;

г)своєчасно оплачувати послуги Компанії згідно з умовами цього Договору;

д)не використовувати отримані Послуги у заборонених цілях та з порушення умов,передбачених цією Офертою;

е)особисто проходити навчання/отримувати Послуги, не передавати матеріалиКомпанії та не надавати доступ до матеріалів Компанії будь-яким третім особам;

є)належним чином виконувати програму навчання, домашні завдання та додатковізавдання;

ж)дотримуватись встановлених у цій Оферті та навчальних програмах термінів;

з)шанобливо ставитись до інших осіб, які беруть участь у програмі навчання;

й)утримуватись від будь-яких проявів образливої, непристойної чи протиправноїповедінки;

Увипадку порушення Користувачем своїх вищезазначених обов’язків, Компанія маєправо на свій власний розсуд в односторонньому порядку припинити надання Послугбез будь-якої компенсації за таке припинення.

3.2.Під час надання Послуг Компанія зобов’язана:

а)належним чином надавати Користувачу послуги  у формі проведення відповідних занять;

б)надавати можливість використання Користувачем інформаційних матеріалів Компаніїпротягом строку навчання/надання Послуг;

в)у випадку виявлення технічних недоліків в роботіінформаційно-телекомунікаційної системи Компанії, забезпечити їх виправлення внайкоротших строк;

г)надавати Користувачеві консультаційну підтримку з питань, які виникають уКористувача під час отримання Послуг.

4. Вартість послуг, порядокоплати та порядок повернення оплати  

4.1.Компанія надає Послуги Користувачу на платній основі. У більшості випадківПослуги поділені на окремі курси (надалі – «Курс»). Користувач можепридбати один або декілька Курсів на свій вибір за ціною, яка встановлена наВеб-сторінці Компанії, у її інформаційно-телекомунікаційній системі та/або уокремих договорах, які Користувач може укладати з Компанією.

4.2Певні Послуги можуть надаватись безкоштовно (як частина рекламних заходів чибудь-яким іншим чином за вибором Компанії). Компанія може змінювати ціни абодоступність певних Послуг без будь-якого попереднього повідомлення. Тобто,деякий контент, що є частиною певного Курсу, може бути оновлений з метоювключення нових матеріалів або взагалі видалений. 

4.3Користувач зобов’язується оплатити вартість Послуг на умовах 100% попередньоїоплати, якщо інше не передбачено умовами окремих договорів, які можуть укладатисьміж Користувачем та Компанією, або якщо інше не погоджено письмово міжКористувачем та Компанією. У випадку невиконання Користувачем свого обов’язкущодо оплати вартості Послуг Компанія має право в односторонньому порядкувідмовитись від надання Послуг Користувачу та розірвати договір водносторонньому порядку.

4.4Оплата Послуг здійснюється Користувачем у безготівковій формі на розрахунковийрахунок Компанії.

4.5Вартість сплачених Користувачем Послуг  не підлягає поверненню, крім випадків, коли:

А)Користувач звертається з письмовою заявою про повернення сплачених коштівпротягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати оплати Послуг і за умови, щона дату отримання Компанією такої заяви, Користувач фактично не розпочавкористуватися Послугами Компанії;

Б)Користувач достроково розірвав укладений з Компанією договір з підстав, що непов’язані з неналежним виконанням Користувачем своїх зобов’язань за договором.В такому разі Користувачу повертається вартість оплачених Послуг завирахуванням суми, на яку Користувач вже фактично отримав Послуги. У випадку,якщо при придбанні Послуг чи певного Курсу Користувачу було надано певну знижкуабо особливу цінову пропозицію, то при розірванні договору сума, яка належитьКористувачу до повернення та сума, на яку Користувач вже фактично отримавПослуги обраховуються без врахування наданої знижки чи особливої ціновоїпропозиції за звичайними цінами, які діють для такої Послуги чи Курсу.  

БезкоштовніПослуги в будь-якому випадку надаються без можливості повернення коштів.

4.6.Компанія не стягує жодних додаткових комісій чи зборів за здійснення оплатиПослуг, але залежно від обраного Користувачем способу оплати, банківські чиінші фінансові установи (провайдери платіжних систем, платіжні установи тощо)можуть встановлювати комісію за таку оплату. Розмір та порядок встановленнязазначених комісій визначається самостійно банківськими та іншими фінансовимиустановами та не залежить від Компанії.

4.7.Для обробки платежів за Послуги Компанія залучає третіх осіб. У зв’язку з цим,акцептуючи цю Оферту та здійснюючи оплату Послуг, Користувач надає згоду тауповноважує Компанію передати усю необхідну інформацію про Користувача третійособі, яка є провайдером платіжної системи чи банківською установою, дляналежної обробки і виконання платежів.

4.8.Вартість Послуг не підлягає зміні або поверненню у разі зміни дати початкунадання Послуг та/або дати завершення надання Послуг.

5. Персональні дані

5.1.Беручи до уваги те, що під час укладення цього Договору Компанії стають відоміперсональні дані Користувача, акцентуючи цю Оферту, Користувач надає згоду наобробку і зберігання його персональних даних, які необхідні для належноговиконання умов цієї Оферти. 

6. Права інтелектуальноївласності

6.1.Всі навчальні матеріали та/або будь-які інші матеріали, процеси, технології,комерційна таємниця та конфіденційна інформація тощо, які надаються Користувачуабо до яких він має доступ в процесі надання Послуг є об’єктами інтелектуальноївласності Компанії.

6.2.Користувач має право використовувати об’єкти інтелектуальної власності Компаніїлише під час надання Послуг та лише з метою отримання таких Послуг. Компаніянадає Користувачу невиключну ліцензію на використання будь-яких матеріалів(включаючи пов’язаний контент), доступ до яких надається Користувачу під часнадання Послуг, лише у некомерційних цілях. Така ліцензія не підлягає передачі,а сфера її дії обмежена лише освітніми цілями.

6.3.Користувач зобов’язується:

а)не використовувати об’єкти інтелектуальної власності Компанії в будь-який іншийспосіб та з будь-якою іншою метою (в тому числі господарській чи комерційнійдіяльності Користувача), крім отримання послуг за цим Договором;

б)не копіювати, не зберігати на будь-яких носіях, не відчужувати будь-яким іншимспособом будь-яким третім особам (в тому числі не уступати/переуступатибудь-яким третім особам) об’єкти інтелектуальної власності, які належатьКомпанії;

в)не перероблювати, не відтворювати, не модифікувати, не змінювати об’єктівінтелектуальної власності Компанії, не створювати похідних об’єктівінтелектуальної власності з об’єктів інтелектуальної власності Компанії.

6.4.У випадку невиконання вимог, встановлених п. 6.1. – 6.3 цієї Оферти, Користувачзобов’язується відшкодувати всі завдані Компанії таким порушенням збитки вповному обсязі.

6.5.Акцентуючи цю Оферту Користувач надає дозвіл Компанії  (а у випадку подальшої передачі/відчуженняКомпанією виключних майнових прав інтелектуальної власності третім особам –таким третім особам) використовувати всі об’єкти інтелектуальної власності,створені під час або в результаті надання Компанією Послуг, як за її виключноїучасті, так і за спільної участі Компанії, Користувача та/або третіх осіб, безобов’язкового зазначення його як автора (співавтора) об’єктів інтелектуальноївласності.

6.6.Оригінали об’єктів інтелектуальної власності, створених під час або врезультаті надання Компанією Послуг, як за її виключної участі, так і заспільної участі Компанії, Користувача та/або третіх осіб, переходять увласність Компанії.

 6.7. Надання Користувачеві доступу досторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія навикористання об’єктів інтелектуальної власності Компанії. Всі права, крім явнонаданих Користувачеві цією Офертою, зберігаються за Компанією.

7. Відповідальністьсторін

7.1.Компанія та Користувач несуть відповідальність за невиконання чи неналежневиконання своїх зобов’язань.

7.2.Користувач погоджується, що в будь-якому разі розмір відповідальності Компаніїобмежений граничною сумою збитків, яка в будь-якому випадку не можеперевищувати вартості надання Послуг. Компанія не несе відповідальності занепрямі або опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутаціїКористувача тощо.

7.3.Компанія та Користувач звільняються від відповідальності за невиконання абоненалежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання абоненалежне виконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорнихобставин), які вони не могли передбачити і попередити. Письмова довідка, виданаТорговельно-промисловою палатою України чи відповідним органом за місцемздійснення діяльності Компанії чи Користувача чи місцем їх реєстрації, єдостатнім доказом існування та тривалості зазначених вище обставин.

Підобставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) сторони розуміють:

а)обставини непереборної сили, дія яких може бути викликана винятковими погоднимиумовами і стихійним лихом (Acts of God), надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров’я(наприклад, епідемія, пандемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо,буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзанняморя, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, іншістихійні лиха тощо);

б)непередбачені обставини, що відбуваються незалежно від волі і бажання сторін(загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту,включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, діїіноземного ворога, загальну чи часткову військову мобілізацію, військові дії,оголошення військового стану, оголошену та неоголошену війну, дію суспільноговорога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення,революції, заколоти, повстання, масові заворушення, встановлення комендантськоїгодини, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиції,громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб,пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо);

в)обмежувальні дії відповідних органів виконавчої влади, у тому числі карантин, атакож умови, що пов’язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковимипогодними умовами і непередбачуваними ситуаціями.

Компаніята Користувач письмово повідомляють одна одну про обставини форс-мажорупротягом 3 (трьох) календарних днів після настання таких обставин. Повідомленнямає містити інформацію про характер обставин форс-мажору, оцінку їх впливу наможливість сторін виконати свої зобов’язання, строки такого виконання тадокументи, що підтверджують існування та характеристики обставин форс-мажору. 

7.4.У разі, якщо Користувач з причин, незалежних від Компанії, не використовувавсвоє право участі у навчанні та користуванні Послугами, то зобов’язанняКомпанії вважаються належним чином виконаними, в обумовленому обсязі і вустановлений термін, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.

8. Порядок вирішенняспорів

8.1.Всі розбіжності і спори, що виникають між Компанією та Користувачем вирішуютьсяшляхом переговорів між сторонами. У разі, якщо сторони не можуть вирішитибудь-який спір і/або розбіжність шляхом переговорів, такий спір підлягаєрозгляду та вирішенню у компетентному суді України відповідно до законодавстваУкраїни.

9. Інші умови тазастереження

9.1.Умови цієї Оферти діють до момента її відкликання / зміни Компанією.

9.2.Після акцептування цієї Оферти Користувачем, укладений таким акцептуваннямОферти договір (надалі – «Договір») може бути розірваний в будь-якиймомент за згодою сторін.

9.3.Компанія має право розірвати цей Договір і припинити доступ Користувача доПослуг в односторонньому порядку в будь-який момент у разі порушенняКористувачем своїх зобов’язань за Договором.

9.4.Користувач може в будь-який момент розірвати в односторонньому порядку Договір,повідомивши Компанію письмово про таке розірвання за 30 (тридцять) днів дозапланованої дати розірвання Договору. При цьому, Користувач зобов’язуєтьсяоплатити Компанії вартість наданих Послуг у вищезазначений 30-денний періодповідомлення про розірвання Договору.

9.5.Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отриманнямаркетингових та рекламних матеріалів Компанії, незалежно від терміну дії цьогоДоговору. При цьому, зазначена згода може бути відкликана Користувачем вбудь-який момент шляхом направлення відповідного повідомлення на адресуКомпанії.

9.6.Всі питання, не врегульовані цією Офертою, вирішуються відповідно до чинногозаконодавства України.

 Опублікована 5 жовтня 2023 року